آزمایشات انجام شده توسط کلینیک گیاه پزشکی گل سم سپاهان: