.
کلینیک گیاهپزشکی گل سم سپاهان با اخذ مجوز رسمی از سازمان حفظ نباتات و نظام مهندسی استان اصفهان با ارائه خدمات و مشاوره تخصصی در کلیه زمینه ها توسط کارشناسان متخصص، آماده ارائه راهکارهای موثر می باشد.
خدمات گیاهپزشکی کلینیک :
  • کشت خالص از نمونه گیاه جهت تعیین دقیق عامل بیماری زا و بررسی های ماکروسکوپی و میکروسکوپی لازم
  • بررسی و مشاوره تلفنی و آنلاین در زمینه آفات و بیماری ها از طریق ارسال عکس
  •  تشخیص و تعیین کمبودهای عناصر غذایی و مشاوره در زمینه های تغذیه گیاهی
  • تشخیص دقیق آفات و بیماریهای گیاهی با روشهای آزمایشگاهی پیشرفته
  • توصیه و مشاوره در زمینه کنترل بیولوژیک و مدیریت تلفیقی آفات گیاهی
  • تهیه هرباریوم از آفات و بیماری های گیاهی رایج در منطقه
  • جداسازی و تعیین جمعیت نماتودهای بیماری زای گیاهی
  • مشاوره در زمینه استفاده بهینه از سموم و کودها
  • بازدید از باغات و مزارع 
  • و….

مسئول فنی کلینیک گیاه پزشکی: صبا قرائتی کارشناس ارشد گیاه پزشکی( بیماری شناسی گیاهی)از دانشگاه صنعتی اصفهان

تلفن تماس: ۶ -۳۶۵۴۱۵۳۳داخلی ۳

همراه: ۰۹۰۲۴۰۴۰۷۱۵